Съобщения
  1. Заглавна страница
  2. Машини, инструменти, бизнес оборудване
  3. Търговско оборудване
  4. Магазини, заведения
  5. Магазини, заведения - Област Пловдив
  6. Магазини, заведения - Пловдив
  7. Магазини, заведения - Тракия
Eлектронна везна Avery-Berkel® M 300 Self-service scale
Eлектронна везна Avery-Berkel® M 300 Self-service scale
Eлектронна везна Avery-Berkel® M 300 Self-service scale
Добавена 14 януари 2022 г.

Eлектронна везна Avery-Berkel® M 300 Self-service scale

1350 лв

ПромотирайОбнови
  • Бизнес

  • Доставката се поема от: купувача, лично предаване

  • Състояние: използвано

Описание

Eлектронна везна Avery-Berkel® M 300 Self-service scale
Бър­зо и лес­но са­мо­об­служ­ва­не – уве­ли­ча­ва за­до­волс­тво­то на кли­ен­ти­те и Ви спес­тя­ва пер­со­нал
Ат­рак­тив­на и здра­ва кла­ви­а­ту­ра със 104 про­дук­та за ди­рект­но из­би­ра­не
До­пъл­ни­тел­ни 40 про­дук­то­ви кла­ви­ша дос­тъп­ни на дол­на­та кла­ви­а­ту­ра
Въз­мож­ност за гру­пи­ра­не на кла­ви­ши­те по 2 и по 4
Пе­чат на про­дук­то­ви ло­га на ети­ке­ти­те за по­ви­ша­ва­не на си­гур­ност­та и лес­но раз­поз­на­ва­не на ка­са­та
Ви­со­ко­кон­трас­тен гра­фи­чен дис­плей с от­лич­на чет­ли­вост и яр­ко бя­ла под­свет­ка
Ин­тег­ри­ран ка­се­тъ­чен прин­тер за лес­но и бър­зо пре­за­реж­да­не на хар­ти­я­та
По­ве­че па­мет – стан­дарт­но за око­ло 3000 ар­ти­ку­ла, раз­ши­ря­е­ма до 10000
Гъв­ка­ви про­мо­ции – включ­ват вау­че­ри, про­мо­ци­о­нал­ни пос­ла­ния към кли­ен­та, ин­фор­ма­ци­он­ни ети­ке­ти и др.
Пъл­на прос­ле­ди­мост на про­дук­ти­те в съ­от­вет­с­твие с изис­к­ва­ни­я­та на Ев­ро­пейс­кия съ­юз, (EC 178/2002, в си­ла от 01.01.2005)
Двус­те­пе­нен тег­ло­ви обх­ват – 0-6 кг през 2г и 6-15 кг през 5г – за по-пре­циз­но раз­тег­ля­не на про­дук­ти­те и от­чи­та­не на на­лич­ност­та
Въз­мож­ност за из­вес­тя­ва­не на под­дър­жа­щия пер­со­нал при свърш­ва­не на хар­ти­я­та или тех­ни­чес­ки проб­ле­ми Ethernet TCP/IP ин­тер­фейс за бър­за и на­дежд­на ко­му­ни­ка­ция
ID: 129321239

Потребител

User avatar
Facebook connected icon

Retail Merchandising Services RMS-2019 Ltd.

В OLX от март 2014 г.
Последно онлайн днес в 14:21

Локация

Свали приложението на OLX за твоя телефон!

OLX.plOLX.roOLX.ua